¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Bolsa Fundación María Cristina Masaveu Peterson - Museo do Prado de formación, investigación e capacitación técnica de especialistas en desenvolvemento dixital

04/07/2024
 Primeiro. Beneficiarios
Os requisitos de obrigado cumprimento esixidos para participar nesta
convocatoria son os seguintes:
1.- Ter a nacionalidade española ou dalgún outro Estado Membro da Unión
Europea, en diante UE, ou dalgún dos Estados signatarios do Acordo
sobre o Espazo Económico Europeo; ser residente en España no momento de incorporarse
á bolsa; posuír un dominio do idioma español -falado e escritoque permita aos solicitantes desenvolverse satisfactoriamente durante a súa
actividade formativa
2.- Finalizar os estudos conducentes á obtención do título esixido
con posterioridade a xaneiro de 2019. En canto ao prazo, atenderase
exclusivamente a finalización da diplomatura, licenciatura ou grao, sen que se teña
en conta a data de finalización dos cursos de doutoramento ou outros
estudos de posgrao.
3.- Posuír a titulación esixida:
Grao universitario ou equivalente en: Estudos de humanidades: Historia da arte,
Filosofía, Filoloxía ou outros. Estudos técnicos: Enxeñería de Desenvolvemento de Contidos
Dixitais, Enxeñería Multimedia, Ciencia de Datos e Intelixencia
Artificial ou outros. Estudos creativos: Belas Artes, Deseño Dixital, Deseño Multimedia
e Gráfico, Desenvolvemento de videoxogos, Deseño ou outros. Os expedientes académicos
con valoración media inferior a notable ou equivalente serán desestimados (por baixo
de 2 puntos nunha escala de 0 a 4 e por baixo de 7 puntos nunha escala
de 0 a 10).
4.- Estar ao corrente do cumprimento nas súas obrigacións tributarias e fronte á
Seguridade Social e non ser debedor por obrigacións de reintegro.
5.- Non ser beneficiario con anterioridade a esta convocatoria dunha bolsa
do MNP (excluídas as bolsas outorgadas para a asistencia a cursos ou seminarios
Cátedra do Prado).
6.- Non poderán ser beneficiarios da bolsa as persoas en quen concorra
calquera das prohibicións previstas no artigo 13 da LGS.
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 69.1 de la LPACAP, el solicitante se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al disfrute de la beca, debiendo informar de cualquier variación en las circunstancias al Órgano de instrucción. Segundo. Objeto El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de una beca de formación, investigación y capacitación técnica de especialistas en materias de la competencia del Museo del Prado: conservación, restauración, museología, desarrollo digital y gestión cultural. Tercero. Bases reguladoras. Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, (BOE de 13 de noviembre de 2010) Cuarto. Cuantía y duración. Las becas tendrán una duración de doce meses (12) consecutivos. La cuantía de las becas se fija en 18.000€ y se financiara en su totalidad por La Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días hábiles (15) a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. (PUBLICADO BOE Nº 161 DE 04/07/24)
 
Máis información:
 
BDNS(Identif.):772240
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/
2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da
convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional
de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/
772240)
 
<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |