¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


Procedemento de selección 2 técnicos/as orientación laboral PIE 2023/204
+ Ler máis

Procedemento de selección persoal dirección, docente e apoio obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA II 23/24
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PRESTAR SERVIZOS COMO ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL DO CONCELLO DO PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE UNHA PRAZA DE OFICIAL 1ª ALBANEL, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE A PRAZA VACANTE DE TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA, GRUPO A, SUBGRUPO A2.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA PRESTAR SERVIZOS COMO ANIMADOR SOCIOCULTURAL DO CONCELLO DE O PORRIÑO.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2020 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

-Publicación no BOPPO.- Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2020, polo sistema de concurso.


-Publicación no DOG anuncio referente á convocatoria e bases estabilización emprego temporal  OEP 2020, polo sistema de concurso.

-Anuncio da convocatoria publicado no BOE nº 113 de data 12-05-2023.- Prazo de presentación de instancias do 15-05-2023 ata o 12-06-2023, ámbolos dous incluídos.

-INSTANCIA 

Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización de emprego temporal da OEP 2020 (GRUPO C2 E GRUPOS IV e V), pubicada no BOPPO n º 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS  10 días hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023.

Lista PROVISIONAL  de admitidos i excluidos ao proceso selectivo de estabilización de emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO A1 e GRUPO I), publicada no BOPPO  nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDA 10 dóas hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023. 

-Anuncio publicado no BOPPO nº 181 de 19-09-2023 de corrección erro no Decreto de designación do tribunal e aprobación da lista provisional do proceso de estabilización OEP 2020, subgrupo A1 e grupo II.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO A1 E GRUPO I), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2020 (SUBGRUPO C2 E GRUPO IV E V), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Anuncio resultado cualificación méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (SUBGRUPO A1 E GRUPO I).

-Anuncio resultado cualificación méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (SUBGRUPO C2, GRUPO IV E GRUPO V).

Anuncio resolución alegacións á cualificación dos méritos do concurso (SUBGRUPO C2, GRUPO IV E GRUPO V).
PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2019 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

-Publicación no BOPPO.- Bases xerais e específicas da convocatoria do proceso selectivo de estabilización de emprego temporal para a cobertura de prazas da OEP 2019, polo sistema de concurso.

-Publicación no DOG do anuncio referente á convocatoria e bases estabilización emprego temporal OEP 2019, polo sistema de concurso.  

-Anuncio da convocatoria publicado no BOE nº 107 de data 05-05-2023.- Prazo de presentación de instancias do 08-05-2023 ata o 05-06-2023, ámbolos dous incluídos.

-INSTANCIA

-Lista PROVISIONAL  de admitido i excluidos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPO I), publicada no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 días hábiles: desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023, ámbolos dous incluídos.

-Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPO II), publicada no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 días: desde o día 16 ata o 29 de agosto do 2023, ámbolos dous incluídos.

-Lista PROVISIONAL de admitidos i excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal OEP 2019 (GRUPOS III,IV, V), publicadas no BOPPO nº 156 de 14-08-2023. PRAZO DE EMENDAS 10 dís hábiles. desde o día 16 ata o día 29 de agosto do 2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO I), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO II), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Lista DEFINITIVA de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de estabilización emprego temporal da OEP 2019 (GRUPO III, IV e V), publicada no BOPPO nº 199 de 16-10-2023.

-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, realción de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO I). 

-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO II).
 
-Anuncio do resultado da cualificación de méritos do concurso, relación de aprobados, proposta do tribunal e bolsa de emprego (GRUPO III, IV e V).

-Anuncio resolución alegacións á cualificación dos méritos do concurso (GRUPO I).- Unha praza de director/a do Centro de Información á Muller (CIM) - Asesor/a Xurídico/a.

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS, AUXILIARES, GRUPO C, SUBGRUPO C2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 Últimos procesos de contratación pechados


[Pechado] Procedemento de selección persoal alumnado -traballador obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA II 23/24
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATAR 4 PERSOAS GRADUADAS/DIPLOMADAS PARA O PROXECTO PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2023
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 10 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DO PROGRAMA RISGA 2023
+ Ler máis