¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Convocatoria 5 bolsas de formación e 1 de investigación para o Instituto Cervantes

23/02/2024
 Resolución do 19 de febreiro de 2024 do Instituto Cervantes pola que se convocan 5 bolsas de formación e 1 bolsa de investigación do Instituto Cervantes Beneficiarios: Titulados universitarios de grao, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas obxecto da convocatoria, que se detallan no anejo I da mesma, que terminasen os estudos conducentes á obtención do título requirido nos cinco cursos académicos anteriores ao da publicación deste extracto. Bolsas de formación: formar especialistas nas distintas áreas do Instituto Cervantes, relacionadas coa promoción do ensino, o estudo, o uso da lingua e da cultura española e hispanoamericana no exterior; a adquisición de coñecementos prácticos en sistemas de información, de xestión, de difusión e xestión cultural, incluídas as de carácter administrativo e de asesoramento xurídico. Bolsa de investigación: investigación nas actividades e materias que desenvolve o Instituto Cervantes. A contía das bolsas de formación será de 1.000 (mil) euros brutos mensuais. A contía da bolsa de investigación será de 1.200 (mil douscentos) euros brutos mensuais Quince días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación deste extracto no BOE.
Máis información:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 744711
<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>