¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

2 BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA NA ÁREA DE ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DA XUNTA DE GALICIA

08/02/2023
 RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de dúas bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 a 2025 por anticipado de gasto (código de procedemento TU981C)

Convocatoria de dúas bolsas de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística, coa seguinte distribución:

a) Unha bolsa relacionada co ámbito da ciencia de datos.

b) Unha bolsa relacionada co ámbito da comunicación de datos turísticos.
Información ás persoas interesadas
 
1. Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Axencia Turismo de Galicia, a través dos seguintes medios:
 
a) Páxina web oficial da Axencia Turismo de Galicia:
 
http://www.turismo.gal/canle-institucional/actualidade/taboleiro-de-anuncios
 
b) O teléfono 881 99 54 29 ou o enderezo electrónico estudos.turismo@xunta.gal
 
c) Presencialmente: Axencia Turismo de Galicia-Área de Estudos e Investigación; estrada Santiago, Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela.
 
2. Para dúbidas relacionadas con dificultades técnicas na presentación de formularios por vía electrónica, poderán facer as súas consultas no teléfono de información 012 ou no correo electrónico 012@xunta.gal
 

Persoas beneficiarias

Poden solicitar a concesión das bolsas as persoas que reúnan os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade: ter nacionalidade española ou ser nacionais de calquera Estado membro da Unión Europea.

b) Titulación: estar en posesión, antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes, dunha titulación superior (calquera). Só serán válidos os títulos obtidos a partir do 1 de xaneiro de 2018.

Tamén poderán solicitar as bolsas aquelas persoas que teñan a titulación mínima exixida e acrediten a súa condición de persoa desempregada de longa duración no momento de remate do prazo de presentación das solicitudes, sen ter en conta a data da titulación. Son persoas desempregadas de longa duración as que leven inscritas de xeito ininterrompido na oficina de emprego como demandantes de emprego durante 12 meses ou máis.

c) Idiomas: todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230208/AnuncioG0256-170123-0002_gl.html
<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>