¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


Proceso selectivo para contratación temporal de 21 persoas PLAN CONCELLOS 2023
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2022 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2020 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS DA OEP 2019 POLO SISTEMA DE CONCURSO
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS, AUXILIARES, GRUPO C, SUBGRUPO C2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO INTERINO DE DOUS TRABALLADORES SOCIAIS PARA EXECUCIÓN DE PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL
+ Ler máis

- Anuncio da convocatoria do proceso de selección para o nomeamento interino de dous traballadores socias por programa da carácter temporal (Publicación no BOPPO nº. 120 de data 23-06-2022).- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DO 27-06-2022 ATA O DÍA 08-07-2022, ámbolos dous incluídos).  
 
 
-Anexo II.- Modelo de solicitude.

-Lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección de dous trablladores sociais con carácter de interino para execución de programa de carácter temporal.

-Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección de dous traballadores sociais con carácter de interino para execución de programa de carácter temporal. 

-Publicación resultado fase de concurso.

-Anuncio aprazamento da realización do primeiro exercicio (test).

-Anuncio resolución alegacións fase de concurso e convocatoria para a realización do primeiro exercicio (test).

-Publicación da plantilla de respostas correctas e resultado da cualificación do primeiro exercicio (test). 

-Anuncio resolución alegacións preseantadas 1º exercicio (test), plantilla definitiva de respostas correctas 1º exercicio (test), resultado definitivo cualificación 1º exercicio (test), declaración exención realización 2º exercicio (galego), cualificación final, proposta de nomeamento e recordatorio achega de documentos para as persoas propostas.  

-Publicación nomemaento funcionarias interinas, traballadoras sociais, para execución de programa de carácter temporal.

 

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] Proceso selectivo persoal obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA 2022
+ Ler máis
 Bases proceso selección 

Rectificación erro Bases proceso selección

Decreto publicación lista provisional admitidos e designación tribunal cualificador 

Publicación decreto aprobación lista definitiva e convocatoria probas  

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DUNHA BRIGADA DE 5 COMPOÑENTES PARA PREVENCIÓN, VIXIANZA E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2022
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL), A TEMPO PARCIAL, DE 10 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA, AO ABEIRO DA ORDE DA XUNTA REGULADORA DO PROGRAMA RISGA 2022
+ Ler máis