¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO SELECTIVO DUNHA BRIGADA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2020.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA, GRUPO A, SUBGRUPO A2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE SEIS PRAZAS VACANTES DE OPERARIOS
+ Ler máis

ANUNCIO DE PUBLICACIÓN NO BOPPO nº 135, do 16-07-2020, DAS BASES REGULADORAS DA OPOSICIÓN PARA INTERINAR SEIS POSTOS VACANTES DE OPERARIOS DO CONCELLO DO PORRIÑO

ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, SEIS PRAZAS VACANTES DE OPERARIOS OBRAS E SERVIZOS PUBLICADO NO DOG NÚM. 207 DO 14/10/2020.

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para cubrir interinamente seis prazas vacantes de operarios de obras e servizos.

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, fixación data constitución tribunal e data da celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo para cubrir interinamente 6 prazas de operarios de obras e servizos.

Anuncio do Tribunal cualificador sobre medidas de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 que deberán de observarse durante a celebración do proceso selectivo.  

Plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio (test) do proceso selectivo para cubrir interinamente 6 prazas de operario de obras e servizos. 

Anuncio resolución alegacións 1º exercicio con plantilla definitiva para corrección. Fixación datas para a corrección do 1º exercicio, a apertura pública sobres identificativos e a realización do 2 exercicio.

Anuncio resultado da cualificación do 1º exercicio tipo test.

Anuncio resolución escrito sobre puntuación, apertura dos sobres identificativos do 1º exercicio e relación dos aspirantes que o superaron. 


Anuncio resultado cualificación 2ª exercicio (práctico) e convocatoria do 3º exercicio  (galego) para os non exentos.PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE 3 PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SUBGRUPO C2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] Proceso selectivo para nomeamento dun/ha funcionario/a interino por programas para AEDL 2020
+ Ler máis

[Pechado] Proceso selectivo para contratación en prácticas de persoal O Teu Primeiro Emprego Concellos 2020
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A PRESELECCIÓN E POSTERIOR SELECCIÓN E NOMEAMENTO COMA FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN/HA TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL
+ Ler máis