¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


Proceso selectivo persoal obradoiro de emprego PORREMPREGO CUALIFICA 2022
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DUNHA BRIGADA DE 5 COMPOÑENTES PARA PREVENCIÓN, VIXIANZA E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2022
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO INTERINO DE DOUS TRABALLADORES SOCIAIS PARA EXECUCIÓN DE PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL
+ Ler máis

Proceso selectivo para contratación formación 4 persoas desempregadas programa PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2022/2023 en Concello do Porriño Plan empregabilidade DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA PEON FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL 2022
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN ECONÓMICA, GRUPO A, SUBGRUPO A2, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA, GRUPO A, SUBGRUPO A2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL), A TEMPO PARCIAL, DE 10 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA, AO ABEIRO DA ORDE DA XUNTA REGULADORA DO PROGRAMA RISGA 2022
+ Ler máis

[Pechado] Proceso selectivo para contratación laboral temporal de 43 persoas desempregadas ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2022
+ Ler máis

[Pechado] BASES DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA DIRECTOR/A PARA SUSTITUIR A BAIXA POR IT DO DIRECTOR ACTUAL, E DUN/HA NOVO DOCENTE DE CARPINTERÍA DO OBRADOIRO DE EMPREGO “PORRIÑO LABORA” 2021
+ Ler máis