¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


BASES DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) DE 6 PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.
+ Ler máis

Procedemento de preselección dun/ha técnico/a de orientación laboral funcionario/a interino/a para execución programa PAPE Xunta 2021
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DEFINITIVAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DUNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN ECONÓMICA, GRUPO A, SUBGRUPO A2, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.
+ Ler máis

Proceso selectivo por concurso para contratación laboral psicólogo/a por substitución IT na UAD
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL PARA EXECUCIÓN DE PROGRAMA TEMPORAL NO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE UNHA PRAZA VACANTE DE TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARÍA, GRUPO A, SUBGRUPO A2
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE 3 PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SUBGRUPO C2
+ Ler máis

PUBLICACIÓN NO BOPPO nº 137, do 20-07-2020, DAS BASES REGULADORAS DO  PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR INTERINAMENTE 3 PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SUBGRUPO C2 

2020-09-03 ANUNCIO DA CONVOCATORIA PUBLICA NO DOG  para 3 prazas interinas auxiliar administrativo

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para cubrir interinamente 3 prazas vacantes de auxiliar administrativo

Lista definitiva de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para cubrir interinamente 3 prazas vacantes de auxiliar administrativo, fixación data de constitución do tribunal e da realización do 1º exercicio.

Anuncio medidas prevención Covid-19, medidas chamamento 1º exercicio e resolución solicitudes adaptación tempo e medios.

Anuncio resolución solicitude de realización do 1º exercicio noutra data.

Publicación da plantilla de respostas correctas respecto do 1º exercicio (test) realizado o día 14-05-2021.

Publicación anuncio resolución solicitudes presentadas en relación co 1º exercicio.

Publicación anuncio resolución alegacións ao 1º exercicio, cuestionario tipo test.

Publicación anuncio cualificación 1º exercicio, cuestionario tipo test.

Anuncio de convocatoria do opositor con DNI núm. 53179***C para realizar o 1º exercicio tipo test.

Publicación da plantilla de respostas correctas do 1º exercicio (test) realizado pola persoa que o tiña pendente por estar en corentena pola COVID-19.

Anuncio resolución alegación relativa ao cómputo das respostas correctas do 1º exercicio (test) e anuncio da convocatoria para a realización do 2º exercicio de carácter práctico.

Anuncio cualifiación 1º exercicio (test) da persoa que non puido realizalo o día 14-05-2021 por estar en corentena e recordatorio convocatoria 2º exercicio. 

Anuncio cualificación 2º exercicio (suposto práctico).

Anuncio resolución alegación ao 2º exercicio, exención 3º exercicio (galego), cualificación final do proceso selectivo, declaración de aprobados con proposta do tribunal e lista de reserva. 

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL), A TEMPO PARCIAL, DE 20 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA, AO ABEIRO DA ORDE DA XUNTA REGULADORA DO PROGRAMA RISGA 2021
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO DUN/HA XEFE DE BRIGADA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2021
+ Ler máis

[Pechado] Proceso selectivo para contratación peón/peoa forestal de entre os preseleccionados polo SPEG para o servizo de APROL RURAL 2021
+ Ler máis