¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2023

10/02/2023
 BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2023

 

A porcentaxe máxima subvencionable será do 65 % do orzamento, sen prexuízo de que sexan compatibles con outras axudas recibidas doutros organismos, e a súa concorrencia en ningún caso poderá superar o custo total do investimento.


Limitacións:


— Importe do orzamento de gastos da actividade: máximo de setenta mil (70.000,00) euros


— Importe da subvención: mínimo de seiscentos (600,00) euros e máximo de trinta e cinco mil (35.000,00) euros

Son actuacións susceptibles de axuda as que apoien as entidades agrogandeiras en investimentos, proxectos e actuacións destinados á recuperación e posta en valor dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro que teñan como obxecto:

a) A comercialización, a transformación e a valorización das producións

b) A formación técnica e o asesoramento para desenvolver proxectos de investigación e innovación tecnolóxica

c) O uso das novas tecnoloxías e das enerxías renovables e o aforro enerxético

d) Investimentos para mellorar os servizos que presta a cooperativa:

- Axudas para a adquisición de terreos, para maquinaria agrícola, obras, construcións, equipos, instalacións, melloras en edificios e os seus accesos, equipamentos e sistemas informáticos, mobiliario e outros investimentos que sirvan para mellorar os servizos que prestan estas entidades

As axudas para maquinaria agrícola non serán compatibles con outras para o mesmo fin.

No caso de solicitudes para adquirir licenzas de software, estas só serán subvencionables cando as entidades beneficiarias as contabilicen como investimentos.

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal.

Para a presentación de solicitudes a Sede electrónica da Deputación de Pontevedra admite os certificados electrónicos do sistema Cl@ve, que contempla a utilización de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNIe).

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/02/10/2023008538

<< Ver anterior    |    Ir ao listado    |    Ver seguinte >>